Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

jestpieknie
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jestpieknie
4773 5061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jestpieknie

September 02 2019

jestpieknie
8822 9ff5 500
jestpieknie
Reposted fromshakeme shakeme viajutynda jutynda
2937 3081
Reposted frombrumous brumous viasarkastyczna sarkastyczna
jestpieknie
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viausmiechprosze usmiechprosze

August 31 2019

2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viabesomeoneelse besomeoneelse
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
7768 9fe5 500
Rzeszów. Dworzec. Sierpień 2011.
jestpieknie
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
7218 657c
jestpieknie

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
jestpieknie
3988 31b7 500
Reposted fromDalmatians Dalmatians viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl